Mevzuat Duyuruları

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar : Bu karar ile Moldova'dan ithal edilen ürünlere karşı bazı muafiyetler uygulanması ve ek alınan gümrük vergilerinin iade edilmesine karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-1.pdf

Tehlikeli Maddelerin Kara yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Bu yönetmelik ile Kara yolları Genel Müdürlüğünce, kara yolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesinin tamamlanması süresi 31.12.2019’a kadar uzatılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-5.htm

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlanmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-7.htm

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi : Bu tarife ile özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğine uygulanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-9.htm

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı : Bu karar ile 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında günlük asgari ücretin 67,65 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20171230-10.pdf

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) : Bu Tebliğ ile, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/…/20171230-12.htm

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26 Ekim 2017 Tarihli ve 30222 Sayılı Resmî Gazete
Bu yönetmelik ile Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine, uyuşmazlık çözüm maddesine dava yolu ve tahkim yolu ile çözümlenmesine karar verilmesi halinde konulacak maddeler eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2017/…/20171230M1-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2017/…/20171230M1-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/12/20171230M1-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/12/20171230M1-11.htm

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine, uyuşmazlık çözüm maddesine dava yolu ve tahkim yolu ile çözümlenmesine karar verilmesi halinde konulacak maddeler eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2017/…/20171230M1-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2017/…/20171230M1-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/12/20171230M1-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/12/20171230M1-10.htm

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) : Bu Tebliğ ile, ithalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar Kurulu Kararları eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir. Buna göre;
Menşe belgesi ve gümrük işlemleri
MADDE 2 – (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.
(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.
Hükmü düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/12/20171230M1-13.htm

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar : Bu karar ile Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180101-3.pdf

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar : Bu karar ile 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 185,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180101-7.htm

04.01.2018 Tarih ve 30291 Sayılı T.C.Resmi Gazete
İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik : Bu yönetmelik ile 2011 tarihli İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180104-1.htm

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik : Bu yönetmelik ile florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmanların kayıtlanması ve kontrolüyle beraber bu gazlara müdahale eden gerçek ve tüzel kişilerin eğitim ve belgelendirilmeleri düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180104-2.htm

Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu Yönetmelik ile 2016 tarihli Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin yürürlük tarihi ertelenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180104-3.htm

05.01.2018 Tarih ve 30292 Sayılı T.C. Resmi Gazete
Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Bu yönetmelik ile 2007 tarihli Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mali denetim hükümleri değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180105-2.htm

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12) : Bu tebliğ, ilgili Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan ürünlerin (çeşitli dış lastik türleri) ithalatında korunma önlemi uygulanmasına yönelik başlatılan soruşturmanın önemsiz kapatılmasına ilişkindir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180105-6.htm

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/13)
Bu tebliğ ile “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180105-7.htm

10.01.2018 Tarih ve 30297 Sayılı T.C.Resmi Gazete
Doğal Gaz Piyasası Sertifika YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Bu yönetmelik ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği kapsamındaki sertifika ve yetki belgesi başvuruları, sertifikaların tadili, vizesi, yenilenmesi, sona ermesi ve iptali hükümlerinde değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180110-2.htm

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2017/50) : Bu Tebliğ ile su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180110-7.htm