Mevzuat Duyuruları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 133

13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Bu karar ileBağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri seçilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-2.pdf

 Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncıMaddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)

Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)

Bu tebliğler, alkollü içkilerle ilgili çeşitli yönetmeliklerin uygulanmasına ilişkindir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-22.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-23.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-21.htm 

17 Ocak 2018 Tarihli ve 30304 Sayılı Resmî Gazete

 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte yer alan tarımsal üretim vb. gibi hükümlerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180117-4.htm

 18 Ocak 2018 Tarihli ve 30305 Sayılı Resmî Gazete

 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki çeşitli hükümler değiştirilmiştir

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118-4.htm

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 Tarihli ve 7524 Sayılı Kararı

 Bu karar ile;Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin yönetmelik uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum tarafından gücü azami 10 kW (10 kW dahil) tip proje hazırlanması uygun görülen, kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı, çatı ve cephe uygulamalı, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ve bu başvurulara istinaden sunulacak bilgi ve belgeler ile düzenlenecek Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180118-9.pdf

 19 Ocak 2018 Tarihli ve 30306 Sayılı Resmî Gazete

 Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)

 Bu tebliğ ile muhatap bankaların ödemekle yükümlü oldukları bazı miktarlar değiştirilmiştir.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180119-5.htm

 Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2018/1)

 Bu Tebliğ ile, Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında arttırılarak güncellenmektedir.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180119-6.htm

 20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmî Gazete

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar (2017/11133)

 Bu karar ile 2012 tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bölgesele desteklerden yararlanabilecek sektörler ve büyük ölçekli yatırımcılarına ilişkin hükümlerde değişiklik düzenlenmektedir.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180120-8.pdf

 Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

 Bu tebliğ ile serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180120-26.htm

 23 Ocak 2018 Tarihli ve 30310 Sayılı Resmî Gazete

 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Bu tebliğ ile ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına” ibaresi “Samsun Çarşamba, Erzurum ve Konya havalimanlarına” şeklinde değiştirilmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180123-10.htm

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 Tarihli ve 7649-1 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 Tarihli ve 7649-2 Sayılı Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180123-14.pdf