Üyelik Avantajları

Susurluk Ticaret Odası Üyelik Avantajları
 
 
          Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında SUSURLUK TİCARET ODASI 'na üyeliğin pek
  çok avantajları bulunmaktadır.
 
 Bu hizmetler,
-Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda Odamız standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma.
-Odamız yayınlarından faydalanma.
-Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi şekilde haberdar
edilme.
-Odamız kütüphanesinden yararlanma.
-Yurtdışı iş teklifleri , yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme.
İ-hracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim,kontrol ve onay
işlemleri
-İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb.'nin suret onayları.
- Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi.
-Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk
 hizmetlerinden yararlanma.
-Uluslararası kara yolu ile yük taşıması yapan nakliye firmaları için TIR KARNESİ
dağıtımının yapılması.
-Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı.
-İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne
gönderilmesi. 
-Tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması.
-İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri
-Yatırım Teşvik Belgeleri süre uzatımları ve tamamlama vizeleri
-Kobi kredi onay formları tasdiki,Ithalat ile ekspertiz işlemleri
-Sanayici firmaların üretim sonucu oluşan fire ve zayiat raporları ile ilgili ekspertiz işlemleri.
- İmalatçı firmaların üretim ve tüketim durumlarını gösterir belgeler.
-İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma.
-Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması.
-Fiyat tahminleri yapar, fiyat bildiri mektuplarını ve Yed-i Vahit belgelerini tanzim edilmesi.
-Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti.
-Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil
belgesi, ikamet belgesi vs. sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi.
- Firma sahip ve ortaklarının Bağ-Kur ile ilgili tüm formların hazırlanması ve onaylanması.
-Ustalık, çıraklık, kalfalık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması.
-Üye kimlik kartı ile Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama
imkanı (Oda üyelik kimlik kartı temin etmek için Oda Sicil Servisi Müdürlüğü'ne müracaat
edilmesi gerekmektedir.)
- Başarılı firmaların ödüllendirilmesi.