Üye aidat işlemleri

5174 Sayılı Kanun gereğince, Susurluk Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

STO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

2013 Yılında Uygulanan Aidat Tarifesi

DERECELER                       AİDAT

1-                               480

2-                               285

3-                               230

4-                               170

5-                               120

6-                               100

 

* Aidat tavanı brüt asgari ücretin yarısı kadardır.

Munzam aidat

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

·     Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

·     Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını Susurluk Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır.

Bu tavan 2013 yılında 9.786.-TL olup,

2012 yılında 8.865.-TL 

2011 yılında 7.965.-TL

2010 yılında 7.290.-TL

2009 yılında 6.660.-TL

2008 yılında 6.084.- Türk Lira olarak uygulanmıştır.

  

Ödeme Yapılacak Yerler :

Susurluk Ticaret Odası tahsilat yapıldığı gibi,

Havale ile ödeme yapabilecekleri hesap numaraları ise,

 

Banka Adı

Şube Adı

Hesap Numarası             

IBAN No.

 

     

T.İş Bankası

Susurluk

2124-0342475

TR58 0006 4000 0012 1240 3424 75

Yapı Kredi Bankası         

Susurluk

210-82061120

TR22 0006 7010 0000 0082 0611 20

T.Halk Bankası

Susurluk

248-16000035

TR62 0001 2009 2480 0016 0000 35

T.C. Ziraat Bankası

Susurluk

0313-11575302-5001

TR96 0001 0003 1311 5753 0250 01

Şekerbank

Susurluk 

062-62076924

TR44 0005 9006 2013 0062 0769 24

Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan STO üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık %1,40 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

Yapım Aşamasında