TAPDK Yetki Belgesi

Kategori: Oda işlemleri Gösterim: 27940

TAPDK Yetki Belgeleri

Ülkemizde tütün mamulü, alkol ve alkollü içki satışı yapmak isteyen kişi ve kuruluşların T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) dan yetki belgesi alma zorunluluğu vardır.

2013 Süre Uzatımı için gerekli belgelere lütfen tıklayınız.

İLK BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

ON - LINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

GERÇEK KİŞİLER;

1-On-line Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imza atılması (Linki aşağıdadır.)

2-Belediyeden alınmış işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

3-Nüfus cüzdanı sureti veya aslı ibraz edilmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisi

4-Vergi kaydına fotokopisi

5-Adli Sicil kaydının aslı

6-Faaliyet Belgesi aslı

7-Satış belgesi bedelinin Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranından ödendiğine dair dekont

8-Firma yetkilisi imza beyannamesi fotokopisi

B) TÜZEL KİŞİLER;

1-On-line Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve imza atılması (Linki aşağıdadır)

2-Vergi levhasının fotokopisi

3-Satış belgesi bedelinin Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranından ödendiğine dair dekont

4-Belediyeden alınmış işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

5-Tüzel Kişi adına başvuruda bulunan temsil yetkisine haiz Gerçek Kişinin imza sirküsü fotokopisi

6-Tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

7-Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin (Tüm Ortakların) adli sicil kaydının aslı

8-Faaliyet belgesinin aslı

9-Unvanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not  : Toptan satış belgesi başvurularında yetki belgesi aslı ve imza sirküsü ibrazı zorunludur.

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURULARINDA ON-LİNE BAŞVURU YAPILMASI ZORUNLUDUR. AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ…

TAPDK SATIŞ BELGESİ başvurularınızı  On- Line  sistem ile  internetten başvuruda bulunabilirsiniz.  ON- LİNE başvuru yöntemi ile    www.tapdk.gov.tr/ On-Line satış belgesi işlemleri/Yeni Başvuru / Gerçek veya Tüzel Kişi Başvuru formu. (http://212.174.130.210/newtapdk/) bölümünü tıklayarak On-line başvuruda bulunabilirsiniz. İşlem sonrasında başvuru formunun bir suretini başvuruya eklenmesi gerekmektedir. FORMU YAZDIRINIZ.

2013 YILI İÇİN BELİRLENEN BEDELLER

PERAKENDE SATICILAR

İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler  200.TL

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI

İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler  800.TL

TOPTAN SATICILAR

İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler    2.000.TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar………….........3.000.TL

PERAKENDE SATIŞ BELGESİ ALACAKLAR;

Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından alınan 27.11.2007 tarih, 3965 sayılı karar ile perakende tütün mamul veya alkollü içki satışı yapabilecek işyerleri faaliyet konusu tespiti ile ilgili olarakBelediyeden alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının ibraz edilmesi zorunludur. Belediye  Başvuru yazısı kesinlikle kabul edilmemektedir. Belediye ruhsatında faaliyet konusu Market, Bakkal, Hipermarket, Süpermarket,  Büfe, Kuruyemişçi, Tekel bayii olması zorunludur. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında faaliyet konusu  Şarkuteri, Gıda Pazarı, Besin Pazarı yazılı olan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları kabul edilmeyecektir.

 

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ ALACAKLAR;

- İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ya da

- İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi veya,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm İşletmesi Belgesi mutlak suretle ibraz edilmesi zorunludur.

 

Açık Alkollü İçki Satışı yapılmak üzere başvuran kişilerin ibraz edecekleri işyeri açma ve çalıştırma ruhsatında yer alan faaliyet konusunda " içkili lokanta, bar, gece kulübü, pavyon vs." belirtilmesi halinde başvuru sahibinin adına Açık Alkollü İçki Satış belgesi düzenlenebilir. Ancak faaliyet konusu sadece " kafe, lokanta " vs. olarak belirtilmesi halinde Belediye teşkilatı bulunan yörelerde faaliyet gösteren başvuru sahibi Belediyeden, bu yörelerin dışında faaliyet gösteren başvuru sahibi ise Mülki amirden alacağı

" açık alkollü içki satışına/sunumuna izin veren müstakil bir izin belgesinin "ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Dernek Lokallerinde Açık İçki Satışı Belgesibaşvurularında mülki amir tarafından düzenlenmiş " İçkili Lokal İşletme İzin Belgesinin" veya Mülki Amir tarafından düzenlenmiş "Müstakil İzin Belgesinin" alınması zorunludur. Ayrıca noterden onaylı yetki belgesi ve yetki belgesine haiz kişiye ait adli sicil kaydı, nufus cüzdanı sureti ve başvuru formu, vergi levhası fotokopisinin  dilekçe ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN SATIŞ BELGESİ ALACAKLAR ;

 Toptan satışa ilişkin belge müracaatlarında, başvuru sahipleri, ürünlerinin satış ve dağıtımı yapmak için sözleşme yaptıkları firmanın yetkili toptan satıcısı olduğuna dair alınan belgeyi ibraz etmek ve satışını yapacağı ürünlerin markaları ile bu hususlarla ilgili değişiklikleri bildirmek ile yükümlüdürler.

Toptan satıcılık başvurusu esnasında ;

1-  İbraz edilen YETKİ BELGESİ doğrudan satışı yapılmak istenilen ürünlerin ÜRETİCİSİ-İTHALATÇI firma tarafından düzenlenmiş olacak ve aslı ibraz edilecek.

2-    Yetki belgesini imzalayan üretici / ithalatçı firma yetkilisine ait imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi olacak.

3-    Toptan Satış belgesi işlemlerinde Odaya tescil edilmesi şartıyla  Belediye Ruhsatı ibrazı zorunlu değildir.

C) KAMU KURUMLARI YA DA ASKERİ BİRLİKLER ;

 

Temsilen, doğrudan Kamu görevlileri tarafından yapılan başvurularda; temsil yetkisini haiz olunduğuna dair Resmi Yazı, başvuruda bulunan gerçek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi,  ve ödemeye ilişkin banka dekontu ile başvuru formunun teslim alınması zorunlu olup, diğer maddelerde yer alan evrakın ibrazı zorunlu bulunmamaktadır. Ancak kamuya ait tesislerin müstecirler tarafından işletilmesi (kiralanması) halinde maddelerde belirtilen muafiyet kesinlikle uygulanmaz.

 

Belediye teşkilatı bulunmayan yörelerde (mücavir alan dışında) faaliyet gösteriyor ve ambalajında alkollü içki satışı yapılmak isteniyor ise bu evraklara ek olarak ayrıca kapalı olarak ( ambalajında) alkollü içki satışına izin veren mülki amir yazısının aranması gerekmektedir.

 

TAPDK SATIŞ BELGESİ DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

 

Adres Değişikliği için;

-       Dilekçe,

-       TAPDK Satış Belgesi aslı,

-       Faaliyet Belgesi,

-       Belediyeden alınmış işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

2-    Unvan Değişikliği için ;

-       Dilekçe,

-       TAPDK Satış Belgesi aslı,

-       Faaliyet Belgesi,

-       Unvanın yayımlandığı Ticari Sicil Gazetesi,

-       Belediyeden alınmış işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

 

3 -   Ortak  Değişikliği için ;

-       Dilekçe,

-       TAPDK Satış Belgesi aslı,

-       Ortakların imza sirküsü,

-       Adli sicil kaydı,

-       Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-       Faaliyet Belgesi,

-     Ünvanın yayınlandığı Unvanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

 

4 - Kayıp İşlemi için ;

-       Açıklayıcı bir dilekçe,

-       Faaliyet Belgesi,

5 - Toptan Satış Belgesi  Ekleme işlemi için ;

    Üretici – İthalatçı yetki belgesi (İbraz edilen YETKİ BELGESİ doğrudan satışı yapılmak istenilen ürünlerin ÜRETİCİSİ-İTHALATÇI firma tarafından düzenlenmiş olacak ve aslı ibraz edilecek.)

-       Yetki belgesini imzalayan üretici / ithalatçı firma yetkilisine ait imza sirkülerinin aslı veya fotokopisi olacak.

-       Faaliyet Belgesi,

-       TAPDK Satış Belgesi aslı,

-       Dilekçe,

6 – Vergi Dairesi Değişikliği için ;

-       Dilekçe

-       Vergi Levhası,

-       Faaliyet Belgesi,

-       TAPDK Satış Belgesi aslı,

 

ÖRNEK DİLEKÇE (Her türlü değişiklik işleminde kullanılabilir)

 

Susurluk Ticaret Odası Başkanlığına;

 

 

……………… Kurum Sicil numaralı Satış Belgesinde ……………………….. işleminin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                            Saygılarımızla