Kayıt Mecburiyeti

Susurluk Ticaret Odamız Kayıt Mecburiyetinde Olanlar
 
 
   5174 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre Ticaret Siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre
sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeler ve fabrikaları, bulundukları yerin
bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya
mecburdurlar.
   Sermayesinin tamamı Devlete ve Özel İdarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına
ait olan İktisadi Müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,
Devletin ve Özel İdarelerin veya Belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler
veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerin Odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.
   Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya
muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari
muamele yapan yerler şube addolunur. Sanayi Odaları kurulan yerlerde, bu Kanunun tarifine
uyan sanayiciler, Sanayi Odalarına kaydolunduğunda Ticaret Odalarına kaydolunma
mükellefiyetini yerine getirmiş olarlar. Ancak sanayiciler kendi Sanayi mamüllerini satmak
üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde fazlası için satış yerlerinin bulunduğu Ticaret
Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarına da kaydolunmaya mecburdurlar.
   Sanayici, kendi Sanayi mamüllerinin satışı dışında başka ticarei işlerle uğraştığı takdirde
Ticaret Odasına da kaydolunmaya mecburdur. Sanayi işletmesi sahiplerinin, işlerinin icabı
olarak meşgul oldukları Ticaret işleri bunların sanayici sıfatını kaldırmaz. Bu gibiler arzu
ettikleri takdirde Ticaret Odalarına da girmekte muhtardırlar.
 
  Deniz ticareti ile uğraşan aşağıda yazılı Ticaret Siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, Deniz
Ticaret Odasına kaydolma zorunluluğundadırlar.
Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler,
a. Gemi acenteleri
b. Gemi alım satım navlun komisyoncuları, forvarderler
c. Stivedor ve puantaj firmaları
d. Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz
    kuruluşları ve sürveyörleri
e. Deniz malzemesi, kumanyacılar ve Sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, bunker
    işiyle uğraşan firmalar, (***)
f. Marina ve liman işletme firmaları, (***)
g. Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar, (***)
h. İPTAL (*****)
(**) Deniz ticareti ile uğraşan, sermayesinin tamamı Devlete, Belediyelere veya Özel İdare
yahut bunların ortaklığına ait olan İktisadi Müesseselerle, özel kanun veya sözleşme ile
kurulmuş olupDevletin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin, Özel İdare veya Belediyelerin iştiraki
bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler, bulundukları İlin Deniz Ticaret Odasına
kaydolmakla mükelleftirler.
NOT :
1. 6233 sayılı Kanunla değitirilen madde veya fıkraların yanına (*)
2. 2567 sayılı Kanunla değiştirilen madde veya fıkraların yanına (**)
3. 3277 sayılı Kanunla değiştirilen madde veya fıkraların yanına (***)
4. 3452 sayılı Kanunla değiştirilen madde veya fıklaların yanına (****)
 
İPTAL :
   Bu madde 27/06/1995 Resmi Gazete tarihli 557 Sayılı KHK ile değiştirilmiş, ancak 557
sayılı KHK'nin Anayasa Mahkemesi'nin 20/09/1995 tarih ve 1995/43 E, 1995/46 K sayılı
kararı ile iptal edilmesiyle yürürlükten kalkmıştır.
Ticaret Sicili'ne tesçil ve ilanını yapıldıktan sonra, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174
Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunuyla ilgili tüzük ve yönetmelikler hükümleri
gereğince gerçek ve tüzel kişilerin Oda'ya da kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 
 
NOT :
   Eczaneler ve Mali Müşavirlik Şirketlerinin Odaya kayıt olma zorunluluğu olmaması
nedeniyle talep edildiği takdirde kayıt yapılmaktadır.
 
 
TACİR, GERÇEK KİŞİ TACİR, TACİR - ESNAF AYRIMI, TÜZEL KİŞİ TACİR
 
GERÇEK KİŞİ TACİR :
   Türk Ticaret Kanunu'nun 14.maddesine göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi
adına işleten kimse tacir sayılmaktadır.
 
   Bu tanım gereğince gerçek kişilerin tacir niteliğini kazanabilmesi için bir ticari işletmenin
var olması bu ticari işletmenin işletilmesi, ticari işletmenin kısmende olsa kendisi adına
işletmesidir.
 
TACİR - ESNAF AYRIMI :
   507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu'nun 2. ve Değişik 6. Maddeleriyle 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun 12 ve 17. maddelerinin uygulanması bakımından, Esnaf ve Küçük
Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayicinin ayrımına ilişkin esaslar, Esnaf veKüçük Sanatkar ile
Tacir ve Sanayiciyi belirleme Koordinasyon Kurulu'nun 14/01/1985 tarihli ve 5 sayılı
kararına istinaden Bakanlar kurulunca Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
   Bu karara göre Koordinasyon Kurulunca tespit ve yayımlanacak esnaf ve küçük sanatkar
kollarına dahil olan ve gelir vergisinden muaf olanlarla, kazançları götürü usulde
vergilendirilenler, işletme hesabına göre defter tutanlardan iktisadi faaliyetleri nakdi
sermayelerinden ziyade bedeni çalışmalarına dayanan ve kazançları ancak geçimlerini
sağlamaya yetecek derecede az olan ve Vergi Usul Kanunu'nun 177. maddesinin 1.Fıkrasının
1 ve 3 numaralı bendlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, 2 numaralı bendinde yazılı
nakdi limitin tamamını aşmayanlar Esnaf ve Küçük Sanatkar.
 
   Vergi Usul Kanunu'na istinaden 1. sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar
ile işletme hesabına göre defter tutan ve 1. maddede belirtilenlerin dışında kalanlar Tacir ve
Sanayici sayılmaktadır. Diğer bir anlatımla, gerçek usulde vergilendirilenlerden Vergi Usul
Kanunu gereğince 1. sınıf tacir sayılan, bilanço esasına göre defter tutanlarla işletme esasına
göre defter tutanlardan Vergi Usul Kanunu'nun 177. maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 3
numaralı bendlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, 2 numaralı bendindeki yazılı limitin
tamamını aşanlar TACİR sayılmaktadır.