DİĞER BELGELER VE SURETLER

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;

·   Dilekçe ile talep edilir.

·   Susurluk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan  dilekçede, şirketin merkezinin  nakledeceği şehrin yazılması ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge  düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekinde 1 nüsha tadil tasarısı aslı eklenmelidir.

 

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

·   Dilekçe ile talep edilir.

Susurluk Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, sicil tasdiknamesini talep ediyorum ifadesinin  bulunması yeterlidir.

 

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.Maddesine Göre Şube Açılması İçin Düzenlenen belge;

·   Dilekçe ile talep edilir.

·   Susurluk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçeede, şubenin açılacağı şehrin yazılması ve  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin kararın noter tasdikli sureti eklenmelidir.

Yetki Belgesi;

·   Dilekçe ile talep edilir;

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

16 .08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri gereğince;

 • Hisseleri borsada işlem görenler hariç doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranı % 50 ve üzerinde olan  anonim , limited , kollektif ve komandit şirketlerin gayrimenkul alımları izne tabidir. Bu şirketler Müdürlüğümüzden gayrimenkul alımı için kullanmak üzere belge talep ettiklerinde ekte örneği sunulan dilekçe ile ekindeki tabloyu 2 nüsha olarak doldurularak müracaat etmeleri , anonim şirketlerin bunlara ilaveten pay defterlerinin yabancı ortaklara ilişkin sayfalarının noter onaylı suretlerini de ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranı %50 üzerinde olmakla birlikte olan gayrimenkul alımı DIŞINDAKİ işlemler için ise bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat edilmesi yeterlidir.
 • Yabancı ortağı olmayan veya yabancı sermaye oranı % 50 nin altında olan şirketlerin bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat etmeleri yeterlidir.
 • Yabancı yatırımcıların ortaklık oranı %50 nin altında olmakla birlikte yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde , bu duruma ilişkin Müdürlüğümüzce herhangi bir belge düzenlenmeyecek olup Yönetmeliğin 4/f maddesi gereğince şirket ana sözleşme ve tadillerinin onaylı suretleri alınabilecektir.
 • Yabancı sermaye oranı % 50 nin üzerinde bulunan şirketlerde ortakların ad-soyad(veya unvan), uyruk ve sermaye paylarına veya  şirketin yabancı sermayesinin bulunmadığı veya %50 oranının altında bulunduğuna dair şirketlerin beyanı esas alınarak işlem yapılacaktır. Bu nedenle yetki belgesi talep dilekçesi ile gerektiğinde doldurulması gereken tablonun şirket yetkililerince veya vekaletnamesinde açık yetki bulunmak kaydı ile vekillerince imzalanması zorunludur. Zira Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur.
   

  Türk Ticaret Kanunu’nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

  ·     Dilekçe ile talep edilir.

  Susurluk Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben  yazılan dilekçede, ‘Şirket yetkilisini  gösterir yetki belgesi talep ediyorum’ ifadesinin bulunması yeterlidir.

  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 17.Maddesine Göre Sicil Kayıtlarından Verilen Suret;·   Dilekçe ile talep edilir.

  ·   Susurluk Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, istenilen suretin belirtilmesi yeterlidir.

  TÜMÜ HARCA TABİDİR