MEVZUAT DUYURULARI

28 Mart 2020 Tarihli ve 31082 Sayılı Resmi Gazete

 

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57)

 

Bu Kararname ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün adının Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu şeklinde değiştirilmesi ve bu kuruma ait bazı konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-1.pdf

29 Mart 2020 Tarihli ve 31083 Sayılı Resmi Gazete

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11)

Bu Tebliğ ile mali kuruluşlar hariç olmak üzere ticari müşterilere bankalarca sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretler ve bunlara ilişkin usuller düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200329-7.htm

 

30 Mart 2020 Tarihli ve 31084 Sayılı Resmi Gazete

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

Bu Karar ile gerçek ve tüzel kişilerin finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketlerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)

Bu karar ile KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sisteme ilişkin bazı konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-9.pdf

 

01 Nisan 2020 Tarihli ve 31086 Sayılı Resmi Gazete

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik ile menşe şahadetnamesinde şekli eksiklik olması halinde bu eksikliğin tamamlatılmasına dair mücbir sebep varlığı halideki süre, yolcu beraberinde getirdiği eşyalara dair beyan, gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemime ilişkin makamların yetki limitleri vb. bazı konularda değişiklikler düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-3.htm

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik ileTicaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları düzenlenmektedir. Denetimlerim usul ve esasları, denetmen sayısı, denetimler esnasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından da yararlanılabileceği, ürünlerin, uzaktan iletişim araçları kullanılarak piyasaya arz edildiği sistemlerde yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında da numune alınabileceği,güvensiz ürüne ilişkin ilan vb. konular düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-4.htm

02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bu Genelge ile Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerde COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesi geçici veya sürekli; kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine dair idareye sözleşmenin tarafınca başvuru yapılması gerektiği ve idarenin bu başvuruları değerlendirip karar vereceği düzenlenmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ ile aspir, Ayçiçek yağı vb. ürünlere uygulanacak CIF kıymeti miktarı düzenlenmektedir.

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

Bu Tebliğ ile bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, müstahzar reaktifleri dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlandırılmış bağışıklık ürünlerininSerbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacağı, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen şirketler için bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-18.htm